100TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA!

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ POLİTİKASI


SUWEN Tekstil San. Paz. A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.
İşbu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, SUWEN Tekstil San. Paz. AŞ. Tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin kimlere, hangiamaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu doğrultuda, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 
1) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Öncelikle bu hususu açıklamadan önce kişisel verinin ne olduğunu konusunda bilgilendirme yapma zaruretimiz hasıl olmuştur. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Dolayısıyla, tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini her mecrada almaktayız. SUWEN olarak veri sorumlusu sıfatıyla, başta KVKK ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu sebeple kişisel verilerinizi otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz.
2) Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza, yurt dışında mukim grup şirketlerimize ve gerekli durumlarda resmi ve adli mercilere aktarılabilmekte olup; ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sağlamakta olduğumuz hizmetlere yönelik istatistiksel analizler yapılmak üzere Şirketimiz içerisinde yer alan merkezlere, şubelere ve iştiraklerimize aktarılabilmektedir. Ayrıca açık rızanızla birlikte şirketimizin bir kısmının veya varlıklarının (Marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir. Yine kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

3) Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK’nın Md. 5.2 ve Md. 6.3. kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir Bu kapsamda; kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, alım-satım hizmetlerinin yapılabilmesi ve devamında ürün ya da hizmetin satışı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları gereği
uygulayabilmek, güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, öneri ve şikayetleri değerlendirebilmek, müşterileri kampanyalardan haberdar etmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, web sitesi ve / veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, şirketimiz tarafından ve / veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan sürecin yönetilmesini sağlamak amacıyla yapılan işlemlerde kullanmak, şirketimiz
tarafından yürütülen ticari veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanmak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek amacıyla işlenmektedir.

4) KVKK kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kanunun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Aktarıldığı 3.kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@suwen.com.tr posta adresine iletebilirsiniz. SUWEN, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Posta adresi: Tatlısu Mah. Göksu Cad. No.41/1 Ümraniye/İstanbul
E- posta adresi: destek@suwen.com.tr

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.
Kanunun 28. Maddesinde veri sahibinin ileri süremeyeceği haklar belirtilmiş olup işbu  bu durumlar Kanun’da belirtilen veri koruma kapsamı dışında tutulmaktadır. Dolayısıyla ilgili kanun maddesi içerisinde yer alan durumlarda veri sahibinin işbu başlık altında (KVKK. madde: 7) belirtilen hakları talep etme hakkı bulunmamaktadır.

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER:

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.SUWEN KALP PUAN SADAKAT PROGRAMI KULLANIM ŞARTLARI

 

Suwen kalp puan sadakat programı, müşterilerimizin yaptıkları alışverişlerden kalp puan kazanmalarını ve bu kazanılan puanları sonraki alışverişlerinde kullanmalarını sağlayan bir ek fayda programıdır.

Suwen Kalp Puan Sadakat Programına katılabilmeniz için, mağazalarımızda kasa görevlisine vereceginiz en sık kullandığınız cep telefon bilginiz ile üyeliğinizin oluşturulması gerekmektedir. Kalp Puan programında üyelik numaranız cep telefonu numaranızdır ve puanlarınız bu numaraya tanımlanacaktır.

Kalp puan kazanımı ve kullanımı yapabilmek için kayıtlı cep telefonuna gelen SMS onay kodunun kasa görevlisine verilmesi gerekmektedir. SMS kodu verilmemesi durumunda puan kazanımı ve kullanımı yapılamaz.

Kalp puan sisteminin ayrıcalıklarından, size özel indirim ve kampanyalardan haberdar olabilmek için cep telefonu bilginizin kayıtlı olması ve iletişim izninin verilmiş olması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Kullanımı ile ilgili verilen iznin iptali durumunda kazanılan puanlar kullanamaz ve de sonraki alışverişlerde puan kazanılamaz.

Türkiye sınırı içindeki Suwen Mağazalarından yapılacak alışveriş tutarının %5'i Suwen Kalp Puan hesabınızda birikir. İndirimli ve indirimsiz tüm ürünler puan sistemine dahildir. Suwen bu oranda ve puan kazanılacak ve puanın geçerli olduğu ürün gruplarında değişiklik yapma hakkını elinde saklı tutar.

Kalp puanlar şu an için sadece Suwen Mağazalarında kazanılabilir ve kullanılabilinir. Kazanılan puanlar programımıza dahil etmek yönünde çalışıyoruz.

Kalp puan kazanma ve harcama Suwen bayilerinde de geçerlidir.

Biriken her kalp puan 1 TL değerindedir.

Özel dönemlerde Suwen kalp puanlarından daha da avantajlı yararlanabilirsiniz. Bu avantajlar özel iletişimlerde belirtilecektir.

Puanla yapılan alışverişlerde kullanılan puan dışındaki tutardan puan kazanılır. Puandan puan kazanılması mümkün değildir.

Biriken Puanlar alt limitsiz tüm alışverişlerde kullanılabilinir.

Biriken kalp puan miktarını mağazalarımızda kasa görevlilerine sorarak öğrenebilirsiniz.

Kazanılan puan her yıl sonu 31 Aralık tarihinde silinecek ve bir sonraki seneye devir edilmeyecektir. 30-31 Aralık tarihinde kazanılan puanların geçerlilik tarihi bir sonraki senenin ocak ayının sonuna kadar geçerlidir.

Kazanılan puanlar 24 saat sonra aktif edilecektir.

İade edilen alışverişlerden kazanılan kalp puanlar hesabınızdan geri alınır. Puan kullanılarak yapılan alışverişlerdeki iadelerde puanların iadesi müşteri hesabına geri yapılır.

İade edilen alışverişlerin önceki dönem kazanılan puanları önceden kullanılmış ve puan bakiyesi 0'a düşmüşse iade işleminde puanlara tekabül edilen tutar iade bedelinen düşülecektir.

Biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez, başkasına devredilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

SUWEN Kalp Puan Programı ücretsizdir. SUWEN Tekstil A.Ş tek taraflı olarak puan sisteminin kurallarını değiştirme,programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

Suwen Kalp Puan Sadakat programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

Cep telefonu iptali / değişikliği durumunda eski cep numarasına tanımlı puanlar yeni cep numarasına devredilebilir.

Mağaza ve diğer Suwen çalışanları kalp puan işlemlerinden faydalanamazlar. Aylık olarak raporlama yapılarak şüpheli kart kullanımları tespit edilmeli ve uyarılar yapılmalıdır.

Özel indirim oranlarına tabi müşteri statüsünde bulunan müşteri hesapları puan kampanyasına dahil edilmez.